Prevádzkový poriadok kina Vlašan v Spišských Vlachoch

Názov prevádzky: Kino Vlašan Spišské Vlachy

Prevádzkovateľ : Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

IČO:  00329657 , DIČ:  2021331543

Adresa prevádzky:  Hviezdoslavova 36, 053 61 Spišské Vlachy

Webstránka kina: http://kino.spisskevlachy.sk

 

 1. Sála je zvyčajne sprístupnená verejnosti  30 minút pred  začiatkom filmového predstavenia. Kino bude uzatvorené 5 min. po začiatku predstavenia. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby návštevníci oneskoreným príchodom a nevhodným správaním nevyrušovali divákov predstavenia.
 2. Vstupenky je možné si zakúpiť na mieste pred premietaním. Pokladňa je otvorená 30 min. pred začiatkom predstavenia. 
 3. Zakúpené vstupenky, ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Za finančné rozdiely zistené mimo pokladne nezodpovedáme. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť späť do pokladne . 
 4. Pri vstupe do kinosály je návštevník povinný sa preukázať platnou vstupenkou
 5. Vstupenky si uchovajte nepoškodené do konca predstavenia.
 6. Zvyčajný hrací profil kina je nasledovný:Celoročne 1x týždenne - zvyčajne nedele o 16:00 hod. Hrací profil môže byť upravený pri príležitosti konania rôznych premietaní pre školy, čerpania dovoleniek a podobne. Zmena hracieho profilu je vyhradená.
 7. Zmena programu je vyhradená. Program možno meniť iba vo vážnych a vopred nepredvídateľných udalostiach. Program je možné meniť aj v prípade nedodania fimového titulu zo strany distribútora a pod.
 8. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný! 
 9. V priestoroch kinosály platí prísny zákaz zhotovovania akýkoľvek záznamov (audio, video). V prípade narušenia tohto zákazu je divák tento okamžite odstrániť a povinný opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade zisteného závažného porušenia bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona.
 10. Návštevníci kina sú povinní dodržiavať kľud a poriadok počas premietania filmu.V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.
 11. Po opustení budovy kina po začatí predstavenia nebude návštevníkovi opätovný návrat umožnený.
 12. Podmienkou uskutočnenia predstavenia je účasť minimálne 7 divákov s platnou vstupenkou.
 13. V prípade neodohrania filmového predstavenia z dôvodu prevádzkovateľa kina, poruchy premietacieho zariadenia, odstávky elektrickej energie, nedoručenia filmovej kópie a pod. je povinný prevádzkovateľ vrátiť vstupné na základe predloženého zakúpeného lístka.